แ น ะนำ 5 ร า ศี จะ ร ว ย เ ป รี้ ย ง แบบไวทันใจ เป็น เ ศ ร ษ ฐี ปี62 ย า วไปถึงปี65

แ น ะนำ 5 ร า ศี จะ ร ว ย เ ป รี้ ย ง แบบไวทันใจ เป็น เ ศ ร ษ ฐี ปี62 ย า วไปถึงปี65

อั น ดั บ ที่ 5 ค นร า ศีมังกร

ที่แน่นอนว่าร า ศีมังกรนี้นั้น ต ล อ ดช่วงชีวิตที่ผ่านมา สุขสบายมีเงินมีทองใช้ แต่มาเหนื่ อ ยรู้สึกหลายอย่าง ข า ดหายไป เงินทองไม่พอใช้ก็ช่วง 1 ปีก่อนจากนี้

คุณเหนื่ อ ยมากยอมรับเลย ว่าคุณเป็นคนที่ อ ด ท นอย่างที่สุด แต่หลังจากวันนี้ ที่คุณได้อ่า นจากนี้ไปทั้งชีวิต ชีวิตจะ ก ลั บ มา เป็นคุณอีกครั้ง

จากคนที่เคย มีทุกอย่าง มีเงินมีทองใช้ มีหนี้สินบ้าง แต่ก็จะหมดในเร็วๆนี้แหละ สุดท้ายนีขอให้หมั่น ท

ำบุญสร้างกุศล ผลบุญให้มากๆ ย ามแ ก่ช ร าจะ ได้ใช้ผลบุญนั้นๆหากอ่ า นแล้วดีแช ร์ไว้ ข อให้ คำ ทำ น า ยนีเกิดผลสาธุ บุ ญ

อั น ดั บ ที่ 4 ค นร า ศีมีน

ท่านร า ศีมีน ในเรื่องเงินๆทองเป็นร า ศีเดียวที่ ประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการ บริหารเงิน คุณเองจากที่

เก็ บเงินไม่อยู่ เก็บเงินไม่เก่งนั้น จากที่ได้รับบทเรียนแสนแพงมานั้น คุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองทันที ทำให้เ กิ ดผลอันสำเร็จ จ า กนี้ไปผู้คนจะจั บจ้องคุณ ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไ ม่ดี

ข อโปรดจงระ วังให้มาก หลังเดือนมิถุนายนถึงปี 63 ชีวิตจะอู้ฟูมากมาย เป็นยุครุ่งเ รื องของชีวิตเลย ถ้าอ่า นแล้วดี ก็แ ช ร์เก็บไว้ขอให้คำ ทำน ายนี้เ กิ ดผลสาธุสาธุบุญ ข อ ใ ห้ เ ป็ นจ ริ ง

อั น ดั บ ที่ 3 ค นร า ศีพฤษภ

คุ ณ เ ป็ นคนร า ศีที่เหนื่ อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่างหนิ อย่างเมื่อ 1 ปีก่อนนั้น คุณแสนเหนื่ อ ยแ ส นท นเป็นอย่างมาก

ไ ม่ ว่ าจะเรื่องเงินทอง การจั บจ่ายใช้สอย คุณนั้นเป็นผู้ที่หาอยู่ ฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเหนื่ อ ยมากๆ แต่ในปีนี้นั้นขอบ อ กเลยว่าด วงเปลี่ยนวาสนาเปลี่ยน

จ า กคนที่เคยเหนื่ อ ยมากๆ ต อ นนี้เริ่มน้อยลง อย่างเ ห็ นได้ชัด การงาน เ ห็ นผล การเงินอู้ฟูมีโอ กาส

ได้ซื้อบ้านหรือของใหญ่เป็นชิ้นเป็นอัน หากอ่า นแล้วดี ก็ให้แช ร์เก็บไว้ ข อให้คำทำนายนี เกิดผลสาธุบุญ ข อให้เป็นจ ริง

อั น ดั บ ที่ 2 ค นร า ศีกุมภ์

ท่านร า ศีกุมภ์ที่เก่งสุดคุณเป็น คนขยันฉลาด หลัก แ หล ม เรียกได้ว่า ใครอยู่ด้วยก็ รู้สึกอุ่นใจ เพราะเป็นที่ พึ่งพา ได้เป็นอย่างดี ในช่วง 2ถึง3 ปีที่แล้ว การเงิน ของคุณรู้สึกว่า จะอ่อนค่ามาก มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด

ไม่รู้จักพอเป็น หนี้เป็นสิน จากการไม่ระมัดระ วัง การใช้จ่าย เชื่อว่าหลังจาก 2ปีนั้นแล้ว ด วงคุณในปีนี้ ดีมากๆ เป็นอันดับที่ 2เลยนะ

ใ น เ รื่ องการเงินคุณ จะได้รับค่าตอบแทนที่ สมเหตุสมผล ไม่มีการโ ก งอย่างแน่นอน ถ้าทำถูกต้อง

การงานดีเป็นอย่างยิ่ง ถึงกลางปีนี้ มีเกณฑ์ย้ายงานขยับขย ายไป ในที่ๆ ดีกว่าจะพบรักแท้ ในช่วงสิ้นปี ถ้าคุณอ่า นแล้วดี ก็แ ช ร์ไว้นะคะ ข อให้คำทำนายนี้เกิดผ ลส าธุ สาธุ สาธุบุญ

อั น ดั บ ที่ 1 ค นร า ศีสิงห์

จ า ก 1ปีที่ผ่านมา รู้สึกว่าการค้า การทำมาหากิน ด วงจะไม่ขึ้นเลยนะทำอะไรไปก็จมก็เจ้ง ไม่เป็นท่าไม่เป็นชิ้น เป็นอันสักเท่าไหร่

แต่อย่าห่วงเลยในปีนี้ และปีต่อๆไป ค นที่เ กิ ดร า ศีสิงห์นั้นถือได้ว่ารับบทเรียน ราคาแส น แ พ งไปมากแล้ว จ า กนี้ไปหลายต่อหลายอย่าง จะดีขึ้นเ ป็ น ท วี คุ ณ

ก า รทำมาหากิน จะเจริญรุ่งเ รื อง หากมองหาช่อง ทางทำกินคุณ จะพบแหล่งทำเงินนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีและคุณก็สามารถ

เข้ากับมันได้ดี เป็นอ ย่ างยิ่ง สุดท้ายแล้วจะเจริญ ง อ ก ง าม มีกินมีใช้ ต ล อ ดช่วงชีวิต

ถ้าคุณอ่า นแล้วดี ก็แ ช ร์เ ก็ บ ไ ว้ข อให้ คำทำนายนี้เกิดผล สาธุ สาธุบุญจ้า